01.09.2018.by TIDA

TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)

TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)
TIDA Thesis Awards 2018 (รอบคัดเลือก : รอบสอง)

TIDA  Thesis Awards 2018 : รอบสอง

คัดเลือกผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 13 ท่าน
ได้ผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อยทั้งเข้มข้นและสนุกสนาน เมื่อวันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 นะค่ะ 
ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมคัดเลือกผลงานของนักศึกษาและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในเรื่อง Interior Design

ผลการคัดเลือก มีผลงานผ่านเข้ารอบด้วยกัน 11 ผลงาน จากทั้งหมด 102 ผลงาน ดังนี้...

-- ประเภท Interior Design 7 ผลงาน ได้แก่
1. นายสิปปกร สวนสาลี 
ชื่อผลงาน : โครงการ “ที่พักเชิงเต้นท์แคมป์เพื่อการสัมผัสประสบการณ์ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. นายพัฒน์รพี แจ่มกระจ่าง
ชื่อผลงาน : โครงการ “สถานปฎิบัติธรรมนานาชาติ (โมเดลต้นแบบ) วัดป่าโพธิญาณ จังหวัดอุบลราชธานี”
มหาวิทยาลัยศิลปากร

3. นางสาวธนวรรณ สุวรรณ
ชื่อผลงาน : โครงการ “ฟื้นฟูชุมชนตลาดท่าเตียน, กรุงเทพฯ”
มหาวิทยาลัยศิลปากร

4. นายกฤตนันท์ นนทศุข
ชื่อผลงาน : โครงการ “FILL IN THE BLANK, THAILAND EDUCATION COUNSELING CENTER”
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

5. นางสาวนิศารัตน์ พรมทม
ชื่อผลงาน : โครงการ “รีสอร์ทเพื่อส่งเสริมวิถีชีวิตชาวเกาะยาวน้อย”
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

6. นางสาวชาลิศา แสงโพธิ์
ชื่อผลงาน : โครงการ “ศูนย์ช่วยเหลือและแบ่งปันสังคมแวร์เฮ้าส์ กรุงเทพมหานคร”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

7. นางสาวธันยธร ช่วงประยูร
ชื่อผลงาน : โครงการ “ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

-- ประเภท Spatial Design 4 ผลงาน ได้แก่
1. นางสาวชบา ภู่ทอง
ชื่อผลงาน : โครงการ “ฟื้นฟูย่านสร้างสรรค์ชุมชนและคนเมือง”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

2. นายธีราทร จงธนะวณิช
ชื่อผลงาน : โครงการ “ศูนย์พักชั่วคราวสำหรับคนไร้บ้านและส่วนฝึกอาชีพ”
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

3. นายทศ ปริญญาคณิต
ชื่อผลงาน : โครงการ “สำนักงานประปาแม้นศรี”
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

4. นางสาวรุจีพัชร์ เปล่งศิริวัธน์
ชื่อผลงาน : โครงการ “SOME FOR ALL COMMUNITY CENTER”
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอแสดงความยินดีกับสถาบันการศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา และนักศึกษาที่เข้ารอบสุดท้ายทุกผลงานนะค่ะ